Image

Problèmes de gouvernance en transition démocratique : le cas d’Haïti

Écrit par Yves-François Pierre

Après une mise en contexte historique de la gouvernance locale en Haïti, notamment depuis le milieu du 19e siècle, cet article passe en revue la période 1957-1986 et entreprend ensuite une évaluation des expériences de gouvernance locale dans l’ère post-Duvalier, en particulier sous l’égide de la Constitution de 1987. Il met en exergue les initiatives émanant d’institutions internationales (USAID, OIM) ainsi que celles du gouvernement haïtien (MARNDR) avec l’appui de l’ACDI et de la FAO. Il en ressort que « la gouvernance locale nécessite la légitimité des leaders locaux », c’est-à-dire mairies, CASEC et ASEC. Or, « la pierre angulaire de cette légitimité » demeure l’organisation des élections locales telles que prévues par la Constitution pour asseoir l’implantation des collectivités territoriales – ce qui n’a pas été garanti ni entrepris systématiquement jusqu’à ce jour. Néanmoins, les enquêtes de terrain ont révélé que les populations concernées sont prêtes à faire l’expérience de la gouvernance locale, tout en réclamant en même temps de l’État central les services publics qui relèvent de ses fonctions régaliennes.


Apre yon ti rale sou listwa gouvènans lokal an Ayiti, patikilyèman apati mitan ane 1800 yo, atik sa a founi je gade pi byen peryòd 1957 la rive jis lan ane 1986. Apre sa, li fè yon evalyasyon tout eksperyans gouvènmantal lokal ki te parèt nan peyi a apre rejim Divalye yo; eksperyans sa yo te sou gouvènay konstitisyon 1987 yo renouvle a. Li fè yon gwo pòtre tout inisyativ ki soti nan gwo enstitisyon entènasyonal yo tankou (USAID, OIM) ak lòt inisyativ gouvènman ayisyen epòk sa-a te pran tankou (MARNDR)ki te jwenn sipò ACDI ansanm ak FAO. Li parèt klè « gouvènans lokal la bezwen lejitimite lidè lokal yo », sa vle di Meri yo, CASEC ak ASEC. Toutfwa, « fondas lejitimite sa a nou ap pale a » chita sou òganizasyon eleksyon lokal yo jan konstitisyon an prevwa li a dekwa pou mete kanpe, sa yo rele kolektivite teritoryal yo. Jiska jounen jodia kote nou ap li atik sa a poko janm gen yon efò serye pou mete bagay sa yo kanpe. Sepandan, ankèt ki fèt sou teren an pèmèt nou konprann tranch nan popilasyon an ki konsène ak demach pou mete pouvwa kolektivite teritoryal yo kanpe , tranch popilasyon sa a bay siy, yo pare pou fè eksperyans gouvènman lokal yo, tout pandan yo ap mande pouvwa santral la pran responsablite li nan mete sou pye sèvis piblik ki sou kont li jan konstitisyon-an defini li-a.

france-flag

voir l'article