Image

Concept et pratique de gouvernance économique

Écrit par Ludovic Comeau Jr

La gouvernance revêt une grande importance pour toute société et toute organisation. À part son sens universel relatif à l’exercice de l’autorité, sa portée peut varier selon les domaines visités. Cet article en examine l’approche économique et insiste sur sa pertinence pour le développement durable. Il développe un modèle de gouvernance, un cadre conceptuel qui étudie un élément vital du développement durable : le paradigme de la politique générale. Il prescrit deux facteurs clés pour la « bonne » gouvernance : les qualités du leadership et des dimensions de la gouvernance elle-même. Il soutient que la bonne gouvernance exige un cadre institutionnel d’appui. Se fondant sur le modèle, l’analyse conclut en postulant deux propositions aptes à informer les politiques publiques.


Gouvènans lan enpòtan anpil pou tout sosyete ak òganizasyon ki ekziste. Akote sans inivèsèl li genyen ki an rapò ak ekzèse pouvwa otorite, enpòtans li genyen an ka pa menm jan tout tan, depandan teren osnon domèn kote yon moun ta vle aplike li. Atik sa a ekzamine apwòch ekonomik la epi ensiste sou kalite klate ak presizyon li nan sa yo rele devlòpman dirab la. Li devlope yon modèl gouvènans, yon metòd pou li etidye yon eleman kle nan devlòpman dirab la ki se : paradigm (yon modèl san fay) ki pèmèt nou konprann pi byen sa yo rele politik jeneral la. Li rekòmande de (2) faktè kle ki ap pèmèt ou konnen si ou gen yon bon gouvènans : 1) tout kalite lidèchip la genyen 2) tout dimansyon ki genyen andedan gouvènans lan menm. Daprè atik sa a, yon bon gouvènans ekzije yon kad enstitisyonèl ki ap sèvi kòm soupap. Toujou sou menm modèl sa a, analiz la konkli ak de (2) pwopozisyon ki gen kapasite bay enfòmasyon pou endike nan ki direksyon tout politik piblik yo prale.

france-flag

voir l'article